ازشخصی پرسیدند:عرب ها به چای داغ

چه میگویند؟

گفت:

چیزی نمی گویند چون همیشه چای را به صورت خنک می نوشند!
باباهه به پسر شیطونش میگه:امروز یه مهمون 
میاد خونمو که بچش یه گوش نداره،حواست 
باشه،نری هی بگی این بگی این بچه چرا گوش
نداره،ابرو ریزی کنی.
.
.
.
.
مهمون میاد،بچه شیطونه هی نگاه می کنه به این
بچه بی گوشه و میگه:شما باید به باتو زیاد آب هویج
بدیدبخوره،مهمون میگه چرا عزیزم،میگه:آخه اگه چشماش
ضعیف بشه باید برا عینکش داربست بزنیدﺍﺯ یارو مـیپرسن:
ﺍﮔﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﺟﻠﻮﻣﻮﻥ ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻪ؛ﺑﻬﺘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯﻭ ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻣﻮﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﯾﻢ؟
.

.

.

.

.

.

.
یارو ﺟﻮﺍﺏ میده: شما ﺍﮔﻪ ﻭﺿﻮﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪ،وایسا ﻭ نمازتو ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ!!!